Faaliyetlerimiz

Yapı Kayıt Belgesi Avukatı

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosu 1992’den bugüne edindiği tecrübelerle müvekkillerimize Yapı Kayıt Belgesi Avukatı ile ilgili her alanda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Gayrimenkul hukukuna ilişkin hizmetlerimiz taşınmazların alımı, satımı, intikali, kiralanması, gayrimenkul değerleme ve değer artışı analizi, tapu işlemleri, ipotek ve rehin tesisleri, tapu iptali ve tescil, tapu kaydı düzeltme davaları gibi alanlarda da destek sağlıyoruz.

Ayrıca, müvekkillerimizin gayrimenkul yatırımlarını en verimli şekilde değerlendirmeleri için gereken analizleri yapıyor, ilgili belediyelerde iskan ve ruhsat işlemlerini takip ediyor, mevzuat değişiklikleri ile ilgili olarak müvekkillerimizi bilgilendiriyoruz.

Yapı Kayıt Belgesi Avukatı

3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi ile hayatımıza giren ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları tebliği kapsamında şartları düzenlenmiş olan İmar Barışı; İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar kapsamında, herhangi bir yapı kaydı bulunmayan arsa tapulu yerler, hazine arazisi üzerindeki taşınmazlar ya da ruhsata aykırı yapılar için tapu benzeri bir belge olan ‘’ Yapı Kayıt Belgesi’’ verilmesi suretiyle taşınmazlara yasallık kazandırılmasıdır. Böylelikle vatandaşların mağduriyet yaşamakta olduğu kayıt dışı taşınmazlar bakımından elektrik, su, doğalgaz aboneliği bağlatma sorunlarının önüne geçilmekle birlikte, taşınmaz hukuk sisteminde yasal hale getirilerek, vatandaş ile devlet arasında ihtilaf oluşturan birçok sorunun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

İmar Affından Hangi Yapılar Faydalanabilir ?

İmar Barışından faydalanmak üzere, 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız olarak veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar başvuru yapabilecektir. Başvuru yapılamayacak olan taşınmazlar istisnai olarak Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ile Süleymaniye çevresi Gelibolu’da tarihi alanda kalan yerlerdir.

Hazine Taşınmazı Üzerindeki Yapılar Başvuru Yapabilecek midir?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da Yapı Kayıt Belgesi verilecek olup, taşınmazı hazineye ait tapu üzerinde bulunan ve kendisine ait tapusu olmayan vatandaşlarda başvuruda bulunabileceklerdir. Hazine taşınmazı üzerindeki yapılar bakımından Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapının bulunduğu arsanın tapusu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına tahsis işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru ile rayiç bedel üzerinden alınabilecektir. Bu satın alma bakımından belirli şartlar söz konusu olup, bu hususta bir uzmandan destek alınarak, hangi taşınmazların arsa tapularının alıma elverişli olduğu konusu öğrenilmesi faydalı olacaktır.

İmar Barışı Başvurusu (Yapı Kayıt Belgesi Müracaatı) Nasıl ve nereye Yapılır?

Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak olup, vatandaşların beyanları doğrultusunda sisteme girilecek bilgiler aracılığı ile Yapı Kayıt Belgesi başvurusu gerçekleştirilmektedir. Şirket adına yapılacak başvurularda şirket yetkilisinin e-devlet sistemi üzerinden yapacağı başvuru geçerli kabul edilecek olup, birden fazla maliki bulunan yapılar bakımından ise de, maliklerden yetkilendirilmiş bir kişi veya yöneticinin başvurusu geçerli kabul edilmektedir. Yapılacak başvurularda hata yapmamak ve hukuki- cezai sorumluluklarla karşılaşmamak adına uzman desteğine başvurmak faydalı olacaktır.

İmar Barışı’nın Maliklere Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?

İmar Barışından faydalanmak sureti ile Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, elektrik, su ve doğalgaz bağlatılabilecek ve bu hususta ilgili Belediye’ler ile kurumlarda yaşanmakta olan mağduriyetler son bulacaktır.

Belgenin alınması ardından, İmar Kanunu kapsamında verilmiş olan her türlü yıkım kararı ve para cezaları iptal edilmektedir. Bunun yanında Yapı Kayıt Belgesi taşınmazın mülk değerini arttıracak bir yasallık kazandırmakla birlikte, kaydın tapuya geçirilmesi halinde bankalar nezdinde de taşınmazın kredi durumunu olumlu yönde etkileyecektir.

İmar Barışı Başvurusu Ve Yapı Kayıt Bedeli Ödemesi İçin Son Tarihler Nelerdir?

İmar Barışı başvurusu için son tarih 31.10.2018’dir. Bu tarihe kadar başvuru yapan vatandaşlar, 31.12.2018 tarihine kadar Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödemek sureti ile taşınmazlarına yasallık kazandırabileceklerdir.

İmar Barışı Başvurusu Akabinde Ödenecek Yapı Kayıt Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Başvurucuların beyanı esas alınmak sureti ile hesaplanacak olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedeli toplamı üzerinden, konutlarda %3 ticari kullanımlarda %5 olacak şekilde hesaplanacaktır. Hem konut hem de ticari kullanımlı karma yapılar bakımından ise, taşınmazdaki ticari alanlar ile konut alanlarının oranları ayrı ayrı hesaplanmak sureti ile toplam ödeme bedeli tespit edilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Yapı Kayıt Belgesi yapının İmar Mevzuatı kapsamında yeniden yapılmasına ve yapıda 6306 Sayılı Kanun kapsamında Kentsel Dönüşüm sürecinin başlamasına kadar geçerliliğini korumaktadır. Yapı Kayıt belgesi müktesep hak oluşturmayacağından, taşınmazın yeniden inşa edilmesi halinde İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar geçerliliğini koruyacaktır.

İmar Barışı Kapsamında Kat Mülkiyeti Olarak Tapuya Tescil İşlemi Nasıl Gerçekleşecektir?

Yapı kullanma izin belgesi alınmaması sebebiyle Kat Mülkiyeti kurulamamış iskansız yapılarda başvuru üzerine tüm taşınmaz bakımından Yapı Kayıt Belgesi alınması akabinde, belirli koşullarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesisi işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Gerek cins değişikliği gerekse de Kat Mülkiyetine geçişin Tapuda tescil edilebilmesi bakımından tüm maliklerin işleme muvafakat göstermesi, İmar Planında umumi hizmetlere denk gelmekte olan arsa alanlarının terkini, malikler tarafından onaylanan projenin elektronik ortamda Tapu Müdürlüğü’ne sunulması, zemin tespit tutanağı ve yönetim planının tapuya ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerle birlikte ilgili tescil işlemlerinin cezai ve hukuki sorumluluk doğurmayacak şekilde tamamlanması adına uzman avukatlık ve mimarlık ofislerinden destek alınması faydalı olacaktır.

Tapuya tescil evraklarının ve belgelerinin hazır olması ile birlikte, daha önce Yapı Kayıt Belgesi alımında ödenmiş olan miktarla aynı miktarda ikinci bir ödeme gerçekleştirilmesi sonucunda, taşınmazın Kat Mülkiyeti tesisi kurulmuş olacaktır. Bunun akabinde ise tapudaki alım-satım işlemleri yasallık kazanacak ve kat mülkiyetli tapu bakımından bankaların kredi, ipotek ve her türlü bankacılık hizmetlerinden faydalanmak mümkün hale gelecektir.

İmar Barışı Başvuru Kapsamında Hukuki Desteğin Önemi Nedir?

İmar Barışı başvurusu vatandaşların beyanı esas alınmak sureti gerçekleştiğinden, verilen bilgilerin doğruluğu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belge verildikten sonra her türlü iş ve işlem denetleme yetkisi bulunmaktadır. Başvuru şartları ve esaslarının düzenlemekte olan tebliğ kapsamında, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 206. Maddesi Kapsamında “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suç duyurusunda bulunulabilecektir.

Müracaatta verilecek bilgilerin doğru ölçülerde, nitelikte, sarih hukuki durumda ve doğrulukta verilmesi işbu sebeple çok büyük bir önem arz etmekte olup, aksi durumda başvurucunun cezai sorumluluğu gündeme gelebilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi Avukatı

Akkaş Hukuk Bürosu olarak; uzman avukat kadromuz ve çözüm ortağı  mimarlarımızla birlikte, imar barışı başvurularınızın hukuka ve gerçeğe uygun biçimde yapılmasına hizmet etmekteyiz.

Yapı kayıt belgesi başvurunuz için; taşınmazların doğru ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili başvuru evraklarının tertip edilmesi, başvurunun sizler adına e-devlet sistemi üzerinden yapılması ve takibi sonucunda yapı kayıt belgesinin alınması hususlarında hizmet vermekteyiz.

Bununla birlikte, yapı kayıt belgesinin tapuya tescil ettirmek isteyen binalar bakımından da başvuru sonrasında projelerin hazırlatılması, zemin etüdünün hazırlatılması, umumi hizmetler bakımından terklerin gerçekleştirilmesi ve yönetim planı hazırlanmak sureti ile tapuda kat mülkiyeti tesis edilmesi işlemine kadar tüm süreçte anlaşmalı mimarlık ofislerimizle birlikte paket halinde işlemlerinizi tamamlıyoruz.

Yasanın getirdiği bu haklardan hukuka uygun biçimde yararlanmak ve cezai sorumluluklar ile karşılaşmamak adına gerekli desteği almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Avukatı Ekibimize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, İstanbul gayrimenkul avukatı kadrosuyla müvekkillerine taşınmazlarla ilgili olarak kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müvekkillerimizin gayrimenkul işlemlerinin her aşamasında yanlarında yer alarak, yasal süreçlerde destek sağlıyor ve haklarını korumak için gereken adımları atıyoruz. İmar mevzuatına uyum konusunda danışmanlık yaparak, projelerin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlıyoruz. Ayrıca, gerekli izin ve ruhsatların alınması süreçlerinde müvekkillerimizi yönlendiriyor ve gereken başvuruları takip ediyoruz.

Gayrimenkulün geliştirilmesi sürecinde de müvekkillerimize hizmet veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim planlarının geliştirilmesi, site yönetimine ilişkin konularda danışmanlık yaparak, müvekkillerimizin karar alma süreçlerinde destek oluyoruz. Ayrıca, kira sözleşmelerinin hazırlanması ve mevcut sözleşmelerin incelenmesi gibi konularda da hukuki destek sağlıyoruz.

1992 yılından bu yana İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, güçlü ve deneyimli bir avukat kadrosuyla müvekkillerine etkin çözümler sunmaya devam etmektedir. İstanbul’daki gayrimenkul avukatı ihtiyaçlarınız için bize İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!