Faaliyetlerimiz

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması

Avukatlarımız miras hukuku, miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Konu Başlıkları

İstanbul miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hizmetleri vermektedir.

İstanbul miras avukatlarımız ayrıca mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz vasiyetname hazırlanması ve akabinde çıkabilecek vasiyetname iptali davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedirler.

Bir kimse öldükten sonra kendisine ait menkul, gayrimenkul mal veya hak ve alacaklarının akıbetini ölmeden önce düzenlemek isteyebilir. Zira ölen kişiye ait mallar, başka bir şekilde tasarrufta bulunulmadığı sürece 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen oranlara göre mirasçılara intikal edecektir.

Ancak bazı durumlarda kişi, öldükten sonra mallarının bu oranlara göre değil de kendi arzu ettiği şekilde mirasçılara veya başka kişilere geçmesini isteyebilir.

Bu durumda kişinin yapabileceği iki şey vardır. Bunlar; vasiyetname düzenlenmesi ile miras sözleşmeleri yapmaktır. Basit bir anlatımla vasiyetname; miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere tek taraflı irade beyanı ile hazırlamış olduğu ve hangi malının kimde ya da ne oranda kalacağı bilgilerini içeren metne verilen isimdir.

Vasiyet yapabilmek için kanunumuz ayırt etme gücüne sahip olmayı ve on beş yaşını doldurmuş olmayı aramaktadır. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’nun 531. maddesi; “Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir” demek suretiyle vasiyetnamelerin üç şekilde yapılabileceğini düzenlemiştir. Bunlar:

  • Resmi Vasiyetname: Noter, Sulh Hakimi ya da yetkili memur önünde yapılan vasiyetname türüdür. Vasiyetnamenin bu şekilde yapılabilmesi için miras bırakanın yanında iki tanığın bulunması aranmıştır.
  • El Yazısı ile Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin baştan aşağı miras bırakanın kendi el yazısı ile yazmış olması ve kendi el yazısı ile imza ve tarih atması şarttır.
  • Sözlü Vasiyetname: Ancak olağanüstü hallerde (savaş, şiddetli hastalık gibi…) ve diğer iki vasiyetname türünün yapılmasına imkân olmayan hallerde yapılabilen vasiyetname türüdür.

El Yazılı Vasiyetname

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması: El Yazılı Vasiyetname: Miras bırakan, resmi vasiyetname yerine el yazısı ile de vasiyetname düzenleyebilir.

Bunun için vasiyetname metninin açıkça miras bırakanın son arzularını içerir bir vasiyetname metni niteliğinde olması (sadece genel düşüncelerin aktarılması yeterli değildir, vasiyetname yapma iradesi bulunmalıdır), metnin baştan sona bizzat düzenleyen tarafından el yazısı ile yazılması, vasiyetnamenin yapıldığı tarihin açıkça belirtilmesi ya da belirlenebilir bir tarihin atılması (örneğin 04.01.2022 ya da 2022 yılının Ramazan ayının ilk günü gibi) ile metnin ıslak imza ile imzalanması şarttır.

Daktilo ya da bilgisayar yazısı bu bağlamda el yazılı vasiyetname için geçerli değildir. Son olarak belirtilebilir ki el yazılı vasiyetname saklanması için notere ya da sulh hukuk hakimine bırakılabilir ancak bırakılması zorunlu değildir.

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması: Sözlü Vasiyetname: Olağanüstü durumlarda (yakın ölüm tehlikesi ya da savaş gibi) kişi diğer vasiyetnameleri yapamayacak durumda ise miras bırakan aynı anda 2 tanığa son arzularını iletmelidir.

Resmi vasiyetnamede yer alabilecek tanıklara ilişkin yasaklar, okur yazar olma dışında sözlü vasiyetnamedeki tanıklara da uygulanır. Kişi, farklı türde bir vasiyetname yapabilecekse bu şekilde bir vasiyetname geçerli olmayacaktır. Son arzulara vakıf olan 2 tanık, mümkün olan en kısa sürede beyanlarını tarih belirtmek suretiyle yetkili kişiye bildirirler.

Tanıklar ayrıca miras bırakanın vasiyetname yapma ehliyetini taşıyıp taşımadığına ilişkin görüşlerini de açıklarlar.

Son olarak belirtilebilir ki miras bırakan bir şekilde olağanüstü durumdan sonra diğer yollarla vasiyetname yapabilecek duruma gelirse, bu tarihten itibaren 1 ay sonra sözlü vasiyetnamesi kendiliğinden geçersiz hale gelir.

Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması: Vasiyetname, çok sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Vasiyetnamenin içeriği önemlidir ancak söz konusu içeriğin değerlendirilebilmesi ve geçerli olabilmesi için sıkı şekil şartlarına azami derecede dikkat edilmelidir.

Zira herhangi bir şekli eksiklik, vasiyetnameyi geçersiz kılabilir. Dolayısıyla vasiyetnamenin tanzim edilmesinde profesyonel (özellikle avukat yardımı) bir yardımdan yararlanmak faydalı olacaktır.

Hastane raporundan noterlik işlemlerine, hukuki içeriklerden tanıklara sürecin her aşamasında bir avukat ile hareket etmek önemlidir.

Miras Hukuku ve Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve diğer miras davalarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve Vasiyetname Türleri ve Hazırlanması işlemleri için İstanbul miras hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!