Faaliyetlerimiz

İflas Yolu ile Takip

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk Bürosu icra iflas avukatı olarak müvekkillerimizin alacak tahsiliihtiyati haciz, satış ve alacak takibi konularında hizmetindeyiz. İcra avukatlarımız icra takibi hazırlanması ve takibi, haciz işlemleri, karşılıksız çek, tasarrufun iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının açılması ve takibi, borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları, yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi, itirazın iptali veya kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibinde şahıs ve kurumsal müvekkillerimize temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İflas Yolu ile Takip

Mahkeme tarafından iflasına karar verilen bir borçlunun, bünyesindeki haczedilebilen taşınır, taşınmaz tüm mal varlığının ve hakların, icra yoluyla paraya çevrilerek, alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlayan takip yoludur.

İflas yolu ile takip; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince; tacir sayılanlar veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlara göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yapılabilmektedir.

İcra ve İflas Kanunumuzda başlıca üç iflas yoluyla takip türüne yer verilmiştir. Bunlar; İflas yoluyla adi takip, Kambiyo senetlerine (bono, poliçe, çek) dayalı iflas yoluyla takip ve doğrudan doğruya iflastır.

İflas Yolu ile Takip

İflas Avukatının Önemi

Türkiye’de iflas sık kullanılan işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da hizmet vermektedir.

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İcra ve İflas Hukukuna ait tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için alacaklının talebinin bulunması gerekmektedir. Zira İcra ve İflas hukukunda belirli istisnalar dışında icra memurlarının re’sen işlem yapma yetkisi bulunmamakta, neredeyse tüm işlemler talep üzerine gerçekleştirilmektedir. Ayrıca icra hukukunda süreler genellikle kesin süre olduğundan, bu sürelerin kaçırılması büyük mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu yüzden kanunen belirlenen süreler içerisinde yapılacak işlemlerin teker teker talep edilmesi çok önemlidir. Bundan dolayı başlatılacak olan veya başlatılmış icra takiplerinde, kişilerin avukat yardımı ile bu süreci devam ettirmesi tavsiye edilmektedir.

İflas Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve İstanbul iflas avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!