Faaliyetlerimiz

Vergi Suçları Nelerdir?

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Suçları Nelerdir?

Kanunda yer alan düzenlemelere uymayan mükelleflerin cezalandırılması yoluyla devletin vergi kaybını önlemek için Vergi Usul Kanunu’nda bazı suçlar düzenlenmiştir. Vergi Hukuku kapsamındaki suç ve cezalar; mali suç ve cezalar ile cezai suç ve cezalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Mali suç ve cezaların kapsamına Vergi ziyaı ve Usulsüzlük suçları girmekteyken, cezai suçların kapsamına; kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali ile özel bilgilerin ihlali girmektedir. Bu suçları kısa bir şekilde tanımlayacak olursak:

Usulsüzlük Suçu

Usulsüzlük: Vergi Kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasını ifade eder. Bu suçu oluşturan hallere örnek olarak; Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması hali, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulması mecburi olan defterlerden her hangi birinin tutulmamış olması hali, Vergi kanunlarında ifade edilen bildirimlerin zamanında yapılmamış olması hali örnek verilebilir.

Ceri Ziyaı Suçu

Vergi Ziyaı: Vergi mükellefinin vergilendirilme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Vergi ziyaı suçunun oluşumunda asıl etmen verginin zamanında ödenmesi veya eksik ödenmesi değil, tahakkuk ettirilmesidir.

Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık Suçu: Vergi kanunlarına aykırı davranarak vergi ödememeyi ya da daha az ödemeyi ifade eder. Bu suçun oluşmasına neden olan fiillere örnek olarak; Defter ve Kayılarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan kişiler adına hesap açmak, Sahte belge düzenlemek ya da kullanmak, Defter kayıt ve belgeleri yok etmek verilebilir.

Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu

Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu: Kanunda belirtilen kimselerin görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması gereken diğer hususları ifşa etmemesi ve bunları kendilerinin veya üçüncü şahısların menfaatine kullanmaması gerekmektedir. Aksi halde bu yasağı ihlal edenler, Türk Ceza Kanunu’nun 239’uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılacaktır.

Mükelleflerin Özel İşini Yapma Suçu

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma: Vergi Usul Kanununun yasaklar adlı 6. maddesi vergi işlerinde görevli olan devlet memurları ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanların mükelleflerin vergi yasalarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapmalarını yasaklamıştır. Bu yasağa aykırı davrananlar Türk Ceza Kanununun 257. maddesinin birinci bendine göre cezalandırılacaktır.

Vergi Suçları Nelerdir?

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması sürecinde müvekkillerimize avukatlık hizmiti vermekteyiz.

Avukatlarımız vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul vergi hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!