Faaliyetlerimiz

Vergi Hukuku Hukuk Büroları

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku hukuk büroları olarak deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Konu Başlıkları

İstanbul Vergi Hukuku Hukuk Büroları Avukatıyız

İstanbul Vergi Hukuku Hukuk Büroları Avukatı

Akkaş Hukuk Bürosu bünyesinde hizmet veren vergi avukatları, gerek Gelir Vergisi KanunuVergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu gerekse diğer tüm vergi kanunlarına ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirmektedir.

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma işlemlerinin yürütülmesi, taksitlendirme yapılması, uzlaşma yapılamadığı takdirde vergi mahkemelerine başvurulması, vergi indirimleri, vergi kesintileri, kurumlar vergisi muafiyetleri ve gider indirimleri işlemlerini yürütmektedir. Bunun yanında örtülü sermaye, transfer yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflara çözüm geliştirmektedir.

Büromuz vergi hukuku alanında uzman vergi avukatlarıyla vergi kanunları kapsamında ortaya çıkan suçlar bakımından da müvekkillerine vergi hukuku avukatı olarak hukuki hizmet vermektedir.

Vergi Nedir?

Vergi Nedir?

Devletlerin vatandaşlarına ekonomik, sosyal, ticari, idari… anlamda kamu hizmetlerini sunabilmesi için gelire ihtiyacı vardır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılacak olan gelirler; devlet tarafından çeşitli kaynaklardan sağlamaktadır.

Bunlara örnek olarak; vergiler, harçlar, şerefiyeler, para ve vergi cezaları, borçlanmalar, bağış ve yardımlar, kamu iktisadi teşebbüslerinin sağlamış olduğu gelirler, kamu mallarının satışından doğan gelir ve benzer gelirler verilebilir.

Buna göre devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere, belirli bir hizmet karşılığı olmaksızın yasaya dayanarak kişi veya kurumlardan zorunlu olarak tahsil edilen paralara vergi denir.

Kişilerle devlet arasında, devletin egemenlik gücüne dayanarak kişilerden aldığı vergi, harç, resim, ve benzeri gelirler dolayısıyla ortaya çıkan vergi ilişkisinden doğan karşılıklı hak ve ödevlerin; niteliği, doğması ve tahsili gibi hususları düzenleyen, kuralların bütününe ise Vergi Hukuku denmektedir.

Anayasamızın 73. Maddesinde “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle beraber hukukumuzda verginin genelliği ilkesi kabul edilmiştir. Yani herkes sahip olduğu servet, yapmış olduğu harcamalar oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi Hukukuna ilişkin düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda yer almaktadır.

Vergi Türleri

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

İstanbul Vergi Hukuku Hukuk Büroları Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukukunda Cezai Yaptırımlar

Vergi Hukukunda Ceza

Vergi avukatı olarak faaliyet gösteren bir avukat aynı zamanda vergi hukukundaki cezai yaptırımları da çok iyi bilmelidir. Çünkü vergi cezalarının bir kısmı hürriyeti bağlayıcı ceza, bir kısmı ise para cezası niteliğindedir.

Ayrıca yine ceza hukuku bilgisindeki eksiklik savunacağı kişinin mahkûmiyetine dahi neden olabilecektir. Tüm bu hususlarla birlikte vergi avukatı, vergi hukukunun bu kapsamlı yapısını göz önünde bulundurup vergi mevzuatları konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.

İstanbul Vergi Hukuku Hukuk Büroları Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul vergi hukuku hukuk büroları avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında avukatlık, arabuluculuk ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul vergi hukuku hukuk büroları avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!