Faaliyetlerimiz

Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu vergi hukuku avukatı kadrosu deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi suçları ve vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi, vergi borcunu sona erdirme başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

Vergi borcunu sona erdiren hallerin en başında ödeme gelmektedir. Buna göre; müvekkil adına tarh edilen vergiyi, yasalara uygun bir şekilde öderse, o dönem için söz konusu vergi borcu sona erecektir. Vergi borcunu sona erdiren bir diğer hal ise; zamanaşımıdır. Devlet, kanunda belirtilen süreler içerisinde vergiyi tahakkuk ettirmezse ya da tahsil etmezse, o borç sona erecektir. İstisnai düzenlemeler olmakla birlikte genel anlamda vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın basından başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Bu haller dışında takas, terkin gibi nedenler de vergi borcunu sona erdirmektedir.

Vergilendirme Süreci

Vergilendirme süreci; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaları kısa bir şekilde aktaracak olursak;

 • Tarh: Vergi mükellefinin ödeyeceği vergi miktarının hesaplamasının yapıldığı aşamadır. Bu aşamada vergi daireleri; alınacak vergi türüne göre kanundaki vergi oranlarını tespit ederek, ödenecek vergi miktarını tespit etmektedir.
 • Tebliğ: Vergi dairelerince hesaplanan vergilerin ödenmesi için, öncelikle bunun vergi mükelleflerine ulaştırılması gerekmektedir. Bu durumda müvekkilin ödemesi gereken ve bilgisi dışında tarh edilen vergi borcunun müvekkilin bilgisine sunulduğu aşama ‘verginin tebliği’ aşamasıdır.
 • Verginin Tahakkuku: Tarh edilen ve müvekkile tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya geldiği aşamadır. Eğer bu aşamada vergi mükellefleri vergi borcuna itiraz etmez, bu vergiyi kabul ederlerse vergi borcu kesinleşecektir.
 • Verginin Tahsili: Vergi borcunun ödenmesidir. Vergi borcunun tahsil edilmesiyle beraber vergi borcu sona ermektedir.
Vergi Borcunu Sona Erdiren Durumlar

Vergi Türleri

Servet üzerinden alınan vergiler; Motorlu Taşıtlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlak Vergisi, Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Mal ve hizmetlerden alınan vergiler; Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Gümrük Vergisi, Şans Oyunları vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar… olarak sayılabilir.

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Hukuk büromuzda her tür vergi davalarına yönelik hizmet verilmekte olup, vergi hukuku avukatı ekibimizin vermiş olduğumuz hukuki hizmetler aşağıda özetlenmiştir:

 • Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar
 • Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması
 • Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri
 • Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler
 • Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması
 • Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması
 • Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi
 • Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması
 • Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri
 • Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması
 • Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları
 • Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri
 • Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması
 • Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi
 • Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Vergi Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve vergi borcunu sona erdiren durumlar ile ilgili olarak avukatlarımıza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!