Faaliyetlerimiz

Vasiyetnamenin İptali Davası

Avukatlarımız miras hukukuVasiyetnamenin İptali Davası, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Konu Başlıkları

İstanbul miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hizmetleri vermektedir.

İstanbul miras avukatlarımız ayrıca mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Vasiyetnamenin İptali Davası

Vasiyetnamenin İptali Davası

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz vasiyetname iptali davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedirler. Vasiyetnamenin iptali davası miras hukuku bakımından en sık karşılaşılan dava türlerinden biridir.

Vasiyetname, ölenin son arzularının bulunduğu, mirasçılarının haklarını belirlediği ya da haklarını elinden aldığı, çok sıkı şekil şartları ile oluşturulması gereken önemli bir metindir.

Dolayısıyla vasiyetnamenin kanunda aranan özellikler ile oluşturulmaması durumunda, vasiyetname metninden memnun olmayan, vasiyetnamenin ya da bir bölümünün geçersizliğini ileri süren tarafın bu davayı açması gerekmektedir.

Vasiyetname için gereken şartlar, hangi şekillerde vasiyetname yapılabileceği gibi önemli hususları vasiyetname düzenlenmesi sayfamızda görebilirsiniz. Burada vasiyetnamenin iptali davası üzerinde durulacaktır.

Öncelikle Türk Medeni Kanunu’na göre vasiyetnamenin iptali için şu hallerden en az birinin bulunması gerekmektedir.

Vasiyetnameye konu tasarruf ehliyetsiz bir kişi tarafından yapılmış olabilir, tasarruf yapan kişi, yanılmaya, aldatmaya, korkutmaya ya da zorlamaya maruz kalmış olabilir.

Tasarrufun içeriğinde, bağlandığı koşullarda ya da yüklemelerde hukuka ya da ahlaka aykırılıklar söz konusu olabilir ya da son olarak tasarruf için kanunda öngörülen sıkı şekil şartlarına aykırılıklar olabilir.

İşte bu durumlardan her biri tek başına vasiyetnamenin iptal edilmesi için yeterlidir. Örnek olarak, resmi vasiyetnamede tanıkların, vasiyetname ile miras bırakandan herhangi bir kazanımda bulunmamaları gerekir.

Ya da vasiyet edenin vasiyetname yapmaya ehil olması gerekir. İşte bu durumlara aykırılık söz konusu ise vasiyetnamenin iptali davası açılabilecektir.

Vasiyetnamenin iptali davasında davacı, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı olabilir. Dava ile vasiyetnamenin tamamı ya da bir bölümünün iptali istenebilir.

Vasiyetnamenin iptali davası bakımından hak düşürücü süreler söz konusudur. Kanuna göre iptal davası açma hakkı, davacının tasarrufu, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın geçmesi tarihinin üzerinden, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemeleri‘dir. Yetkili mahkeme ise ölenin son yerleşim yeri mahkemesidir. Ölenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir.

Dolayısıyla yetkisiz yerde açılan dava, yetki nedeniyle reddedilecektir. Tarafların rızalarının bir önemi yoktur. Vasiyetnamenin iptali davasında verilen karar ile vasiyetname iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptaline dair verilen karar, geçmişe etkili bozucu yenilik doğuran karar niteliğindedir.

Vasiyetnameden Dönme ve Vasiyetin İptali

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere vasiyetnameler miras bırakanın tek taraflı iradesine bağlı olarak yapılan bir hukuki işlemlerdir. Dolayısıyla miras bırakanın yapmış olduğu vasiyetnameden dönmesi için başka bir kimsenin ya da lehine tasarrufta bulunduğu kişinin onayını almasına gerek yoktur. Vasiyetnameden dönme 3 şekilde gerçekleştirilebilir:

  • Yeni Vasiyetname Oluşturma İle: Miras bırakan kanundaki şartlara uygun olarak yapacağı yeni vasiyetname düzenleyerek, eski vasiyetnamesinden tamamen veya kısmen geri dönebilir.
  • Yok Etme İle: Miras bırakan vasiyetnameyi yok etmek, yakmak, karalamak… suretiyle mevcut vasiyetnameyi ortadan kaldırabilir.
  • Sonraki Tasarruf ile: Miras bırakan yapmış olduğu vasiyetnamede belirli malını belirli bir kişiye bırakmış ancak daha sonra bu mal üzerinde vasiyetnamesi ile bağdaşmayacak şekilde tasarruflarda bulunmuşsa (Örneğin üçüncü bir kişiye satarsa…) bu durumda vasiyetinden dönmüş sayılacağı kabul edilmektedir.

Bunun dışında belirli sebeplerle yapılmış olan vasiyetnamelerin iptali istenebilmektedir. Bu sebepler TMK’nun 557. Maddesinde; ehliyetsizlik (yaş küçüklüğü, akıl zayıflığı, sarhoşluk…), irade sakatlığı (yanılma, aldatma, korku, zorlama…), hukuka ve ahlaka aykırılık (vasiyetnamenin içeriğinin hukuka ve ahlaka aykırı olması durumu) ile şekle aykırılık şeklinde sayılmıştır.

Vasiyetnamenin iptali vasiyetnamenin iptali davası yoluyla istenebilir. Ancak bu dava miras bırakanın vefatından sonra açılabilmektedir.

Vasiyetnamenin İptali Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve diğer miras davalarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve Vasiyetnamenin İptali Davası işlemleri için İstanbul miras hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!