Faaliyetlerimiz

Vasiyetname Hazırlanması Avukatı

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu vasiyetname hazırlanması avukatı olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız vasiyetname hazırlanması konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Vasiyetname Hazırlanması Avukatı

Bir kimse ölümünden sonra mallarının nasıl paylaşılacağını ya da malları ile ilgili diğer hususları ölümünden önce açıklamak isteyebilir. İşte ölen kişinin son arzularını içeren bu tasarrufa vasiyetname denmektedir. Fiil ehliyetine sahip ve 15 yaşını doldurmuş her birey vasiyetname düzenleyebilir, düzenlediği vasiyetnameyi daha sonra geri alabilir. Vasiyetname, hukukumuza göre 3 şekilde oluşturulabilir.

Resmi Vasiyetname

Resmi vasiyetname, resmi memur (noter, sulh hâkimi gibi) önünde 2 tanığın katılımı ile yapılan vasiyetname türüdür. Vasiyetname düzenleyen kişi, son arzularını açıklar, imzalar ilgililerce atılır ve tarih, mühür gibi işlemler ile vasiyetname resmi makam nezdinde saklanır. İlgili yerlere bildirim yapılır. Önemle belirtilmesi gerekir ki tanıklara vasiyetin içeriği ile ilgili bilgi verilmesi zorunlu değildir.

Resmi vasiyetnamenin düzenlenmesinde fiil ehliyeti bulunmayanlar, ceza mahkemesi kararıyla kamu hizmetinden yasaklı olanlar, okuryazar olmayanlar, miras bırakanın eşi, üst soy ve alt soy kan hısımları, kardeşleri ve bu kişilerin eşleri tanık olarak bulunamaz. Resmî vasiyetnamenin düzenlenmesine katılan memura ve tanıklara, bunların üstsoy ve altsoy kan hısımlarına, kardeşlerine ve bu kişilerin eşlerine o vasiyetname ile kazandırmada bulunulamaz.

Vasiyetname Hazırlanması Avukatı

El Yazılı Vasiyetname:

Miras bırakan, resmi vasiyetname yerine el yazısı ile de vasiyetname düzenleyebilir. Bunun için vasiyetname metninin açıkça miras bırakanın son arzularını içerir bir vasiyetname metni niteliğinde olması (sadece genel düşüncelerin aktarılması yeterli değildir, vasiyetname yapma iradesi bulunmalıdır), metnin baştan sona bizzat düzenleyen tarafından el yazısı ile yazılması, vasiyetnamenin yapıldığı tarihin açıkça belirtilmesi ya da belirlenebilir bir tarihin atılması (örneğin 04.01.2017 ya da 2016 yılının Ramazan ayının ilk günü gibi) ile metnin ıslak imza ile imzalanması şarttır. Daktilo ya da bilgisayar yazısı bu bağlamda el yazılı vasiyetname için geçerli değildir.

Son olarak belirtilebilir ki el yazılı vasiyetname saklanması için notere ya da sulh hukuk hakimine bırakılabilir ancak bırakılması zorunlu değildir.

Sözlü Vasiyetname

Olağanüstü durumlarda (yakın ölüm tehlikesi ya da savaş gibi) kişi diğer vasiyetnameleri yapamayacak durumda ise mirasbırakan aynı anda 2 tanığa son arzularını iletmelidir. Resmi vasiyetnamede yer alabilecek tanıklara ilişkin yasaklar, okur yazar olma dışında sözlü vasiyetnamedeki tanıklara da uygulanır. Kişi, farklı türde bir vasiyetname yapabilecekse bu şekilde bir vasiyetname geçerli olmayacaktır.

Vasiyetname, çok sıkı şekil şartlarına bağlıdır. Vasiyetnamenin içeriği önemlidir ancak söz konusu içeriğin değerlendirilebilmesi ve geçerli olabilmesi için sıkı şekil şartlarına azami derecede dikkat edilmelidir. Zira herhangi bir şekli eksiklik, vasiyetnameyi geçersiz kılabilir. Dolayısıyla vasiyetnamenin tanzim edilmesinde bir avukattan yardım almak çok önemlidir. Hastane raporundan noterlik işlemlerine, hukuki içeriklerden tanıklara sürecin her aşamasında bir avukat ile hareket etmek önemlidir.

Miras Hukuku Hizmetlerimiz

Vasiyetname Hazırlanması Avukatımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her boşanma davasının kendine özel olduğunu biliyoruz ve size, durumunuza ve hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş çözümler üretmeye kararlıyız.

Ekibimizin açık iletişim, verimlilik ve şefkatli desteğe olan sarsılmaz bağlılığı, bu zorlu zamanlarda yalnız olmamanızı sağlar. Size doğru rehberlik etmek ve hayatınıza devam etmek için gerekli olan hukuki desteği vermek için hazırız.

Hukuk büromuza ve vasiyetname hazılanması davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!