Faaliyetlerimiz

Muris Muvazaası Davası

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu muris muvazaası davası, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Muris Muvazaası Davası

Muris muvazaasının anlaşılabilmesi için öncelikle muvazaa kavramı bilinmelidir. Muvazaa, kısaca gerçekleştirilen işlemin dışarıya farklı bir şekilde gösterilmesidir. Muris muvazaası da bu bakımdan muris tarafından gerçekleştirilen tasarrufun, dışarıya karşı ve özellikle diğer mirasçılara karşı farklı gösterilmesidir. Bu hususta en sık görülen işlem, miras bırakanın diğer mirasçılardan mal kaçırmak için, aslında karşılıksız olarak devrettiği evini, satış gibi göstermesidir.

Yukarıda anlatılan örnekten gidilecek olursa, miras bırakan bir takım mirasçılarından mal kaçırmak istemektedir. Fakat pay almasını istemediği mirasçıları dava da açmasın diye, aslında karşılıksız olarak devrettiği malı, tapu dairesinde satış gibi göstermektedir. Kazandırma yaptığı mirasçı, herhangi bir bedel ödemeden malı kazanmıştır. Diğer mirasçılar ise bu haktan mahrum kalmıştır. Özellikle kız çocuklarına karşı muvazaa gerçekleştirilmekte, kız çocukları miras payından mahrum bırakılmaktadır.

Muris Muvazaası Davası

Muris Muvazaası Davası Avukatı

Muris muvazaası davası hakkında Yargıtay’ın 01/04/1974 yılında tesis ettiği karar önemlidir. Mirasçılar dava yoluyla resmi sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve tapu kaydının iptalini isteyebilirler. Dava açan mirasçıların saklı paylı olup olmamaları önemli değildir. Mirasçı sıfatını taşıyan herkes bu davayı açabilecektir. İlgili karar şu şekildedir: “Özellikle küçük kırsal bölgelerde kız çocuklarını mirastan mahrum etmek amacıyla muris erkek çocuğu ile anlaşarak gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını, kötüniyetle satış göstermek suretiyle devir işlemi gerçekleştirmektedir. Bunun yanında eşin ölümü veya boşanma sebebiyle yeniden evlenen erkek, önceki eşinden olma çocuklarını sonraki eşin etkisiyle mirastan mahrum etmek amacıyla sonraki çocuklara gerçekte bağışlamak istediği malvarlığını satış göstermek suretiyle onlara intikal ettirmektedir. Bu türlü muvazaalı tasarruflar karşısında gerek kız çocuklarını erkek çocuklarla eşit miras hakkına kavuşturmak ve gerekse murisin çocukları arasında eşitliği sağlamak amacıyla muvazaa hukuksal nedenine dayanarak dava açabilme hakkına sahiptirler.

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal edilmekte, hukuka uygun olarak tescil sağlanmaktadır. Muris muvazaası davasını yasal, atanmış mirasçılar ile evlatlıklar açabilmektedir. Davalılar ise muvazaa konusu işlem ile pay edinen kişilerdir.

Muris muvazaası davasında yetkili mahkeme, tapu iptal ve tescil davalarının gereği olarak taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleri‘dir. Muris muvazaası davasında herhangi bir zamanaşımı söz konusu değildir. Bu dava her zaman açılabilir.

Muvazaa iddiası, her türlü delille ispatlanabilir. Özellikle satın almış gibi gösterilen mirasçının alım gücü, miras bırakanın satma niyetinin olup olmadığı, işlemden sonra orada oturulup oturulmadığı, bedeller arasındaki yakınlık, yöresel uygulamalar, aile içindeki ilişkiler, muvazaanın varlığı ya da yokluğu bakımından önemlidir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Muris Muvazaası Davası Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve muris muvazaası davası avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilir, İletişim Formunu doldurabilir veya bize e-posta gönderebilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!