Faaliyetlerimiz

Mirastan Feragat Davaları

İstanbul‘da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu mirastan feragat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Miras avukatlarımız miras davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için avukatlık hizmeti vermektedirler.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Mirastan Feragat Nedir Nasıl Yapılır?

Mirastan feragat, sözleşme düzenlenmesi ile mümkündür. Sözleşmenin tarafları miras bırakan kişi ve bu kişinin muhtemel mirasçısıdır. Miras bırakanın ölümünden önce yapılması gereken ve resmi şekilde yapılma zorunluluğu olan feragat sözleşmesi iki türlü olabilir: İvazlı ve ivazsız.

Mirastan feragat ile muhtemel mirasçı, miras bırakının ölümü ile doğacak olan terekedeki hak sahipliğinden, dolayısıyla mirasçılık sıfatından kısmen veya tamamen vazgeçmiş olur. Ancak bu kuralın istisnası bulunmaktadır. Mirasçının miras payından belli bir şahıs lehine vazgeçer ise lehine vazgeçilen kişinin mirasçı olamaması durumunda miras payı sözleşmenin tarafı olan ve miras hakkından vazgeçen mirasçıya geri dönmektedir.

İvazsız olarak yapılan mirastan feragat sözleşmesinde, muhtemel mirasçı, miras bırakanın ölmeden önce bir karşılık almaksızın muhtemel mirasçılık sıfatından kısmen ya da tamamen vazgeçmektedir. İvazlı mirastan feragat sözleşmesinde ise muhtemel mirasçı, miras bırakan ölmeden evvel aldığı bir karşılık sonucu mirastan feragat etmektedir. Türk Medeni Kanunu 528. maddesine göre “… bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.” Dolayısıyla ivazlı feragat sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça feragat edenin alt soyu da mirastan feragat etmiş sayılmaktadır. İvazsız feragatte ise sözleşmesinden feragat eden mirasçının altsoyu etkilenmemektedir.

Mirastan Feragat Nedir?

Dikkat edilmesi gereken husus şudur ki miras bırakan, feragat sözleşmesi için bir temsilci atayamamaktadır; feragat sözleşmesinin tarafı bizzat mirasbırakan olmalıdır. Miras bırakanın feragat sözleşmesi tarafı olabilmesi için reşit, temyiz kudretine sahip olmalı ve kısıtlı olmamalıdır. Feragat sözleşmesinin diğer tarafı ise; kanuni veya iradi mirasçılardır. Kanuni mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, eşi, evlatlık ve evlatlığın alt soyu ve devletten oluşmaktadır. İradi mirasçılar ise miras bırakanın kendi iradesiyle vasiyetname veya olumlu miras sözleşmesiyle belirlediği mirasçılarıdır. Ancak, mirasbırakan saklı paylı olmayan mirasçının miras hakkı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabileceğinden, bunlarla mirastan feragat sözleşmesi yapmasının pratik olarak bir faydası olmadığı unutulmamalıdır.

Mirastan feragat sözleşmesinin yapılmasıyla feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybetmektedir. Böylelikle herhangi bir hakka kavuşamayacağı gibi miras bırakanın ölümü ardından bir yükümlülük altına da girmeyecektir. Dolayısıyla kural olarak, tereke borçlarından sorumlu olmayacaktır; fakat şu istisnaya dikkat edilmelidir ki mirastan feragat eden mirasçı belirli koşullar altında tereke borçlarından sorumlu olabilecektir. Bu, sınırlı ve ikinci derecede bir sorumluluktur. Terekenin aktifinin pasifini karşılamıyor ise ve tereke alacaklılarının mirasçılara başvurmuş ancak alacaklarını tahsil edememişlerse, ayrıca ivazlı feragatin miras bırakanın ölümünden önceki beş yıl içinde gerçekleşmişse feragat eden mirasçının bu borçtan sorumluluğu gündeme gelecektir.

Bir diğer önemli nokta şudur ki; miras bırakan, mirastan feragat eden mirasçıya, terekenin tasarruf edilebilir kısmını aşan kazandırmalarda bulunduysa, diğer mirasçılar bunun tenkisini isteyebileceklerdir. Fakat yine de açılacak olan tenkis davası ile feragat edenden yalnızca saklı payını aşan miktarın geri verilmesini talep edilebilecektir.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Mirastan Feragat ile ilgili Avukatlarımıza Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her boşanma davasının kendine özel olduğunu biliyoruz ve size, durumunuza ve hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş çözümler üretmeye kararlıyız.

Ekibimizin açık iletişim, verimlilik ve şefkatli desteğe olan sarsılmaz bağlılığı, bu zorlu zamanlarda yalnız olmamanızı sağlar. Size doğru rehberlik etmek ve hayatınıza devam etmek için gerekli olan hukuki desteği vermek için hazırız.

Hukuk büromuza ve mirastan feragat davası için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!